ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Opis działania

ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

W ramach prowadzonego naboru, organizowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na projekty dotyczące:

  • wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne;
  • inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.

W przypadku braku spełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku, tj. gdy wartość wskaźnika EPH+W1 przekracza:

  • 150 kWh/(m2 x rok) dla budynków jednorodzinnych,
  • 135 kWh/(m2 x rok) dla budynków wielorodzinnych,
  • 95 kWh/(m2 x rok) dla budynków użyteczności publicznej,

wsparcie w zakresie wymiany źródła ciepła uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach. Inwestycje te dotyczyć muszą prac w zakresie modernizacji energetycznej budynku i wynikać z przeprowadzonej przed realizacją inwestycji oceny energetycznej budynku.

Dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie na inwestycje w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W ramach działania wsparciem nie będą objęte budynki opieki zdrowotnej i budynki w których ponad 50% powierzchni całkowitej wykorzystywane jest na cele związane z opieką zdrowotną.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, w tym 85% z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15 % z środków Budżetu Państwa.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć pod adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2922-dzialanie-iv-4-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen

 

Wnioski można składać od 02.11.2018 r. do 30.11.2018 r. do godz. 15:00.

Dla kogo?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na jakie przedsięwzięcia?

- wymiana źródeł ciepła,
- prace termomodernizacje budynków w których wymieniane będzie źródło ciepła.

Jakie koszty są kwalifikowane?

-wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych;
− wniesienie wkładu niepieniężnego będzie kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych;
− wydatki kwalifikowalne dotyczące robót nie związanych z wymianą źródła ciepła nie mogą przekroczyć 300 PLN za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, a jednocześnie nie mogą wynosić więcej niż 45 000 PLN dla budynku.

Jakie dokumenty są wymagane?

- wniosek o dofinansowanie,
- studium wykonalności.