REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Opis działania

Oś priorytetowa III Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła

 

Nabór prowadzony jest dla następującego typu projektów:

1) budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU),

2) roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub zgazowującego,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej. Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

Projekty muszą być wpisane do aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obwiązującego na terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Kotły gazowe (w tym na gaz płynny LPG) i na biomasę mogą być zastosowane tylko pod warunkiem (łącznie):

  • braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
  • zwiększenia efektywności energetycznej,
  • zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza – wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa,
  • mocy maksymalnej 500 kW,

Nowe kotły – mogą być wykonane wyłącznie w budynkach, w których w okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynku.

Realizacja projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. Lista dostępna pod adresem:

http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/SZOOP/26.06.2018/ZAŁĄCZNIK_8_Limity_dofinansowania_dla_projektów_w_zakresie_wymiany_źródeł_ciepła_w_Działaniu_3.3.pdf

 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać od 31 lipca 2018 r. do 27 września 2018 r. do godz. 15:30.

Dla kogo?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

2. Partnerem w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
- przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Ograniczenia i limity

Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotły zgazowujące lub wykorzystujące paliwa gazowe, pod warunkiem:
- braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
- zwiększenia efektywności energetycznej,
- zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza - wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.

Jakie koszty są kwalifikowane?

1. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy: - budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
− wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
− likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
− wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła – w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy,zasobniki, itd.,
− systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające, automatyczna instalacja sterująca pogodowa,
− urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
− roboty związane z adaptacją, przebudową kotłowni na pomieszczenie wymiennikowni instalowanej w ramach projektu,
− adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
− urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
− rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
− dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji projektu (w tym np. projekty budowlane i branżowe dot. realizacji robót wymagających pozwolenia na budowę u ostatecznych odbiorców),
− w zakresie przyłączy ciepłowniczych: przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, odtworzenie nawierzchni na trasie przyłącza (drogi, chodnika,ogrodzenia, terenów zielonych i in. infrastruktury towarzyszącej) w zakresie związanym z realizacją przyłącza, celem doprowadzenia do stanu pierwotnego,
− indywidualne wymienniki ciepła (sieciowego) – w przypadku wykonania w ramach projektu kotłowni dla budynku, o ile ich zastosowanie jest uzasadnione w celu uzyskania większej sprawności systemu ogrzewania,
− kotły gazowe (w tym na gaz płynny LPG),
− kotły na biomasę,
- koszty wykonania przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
− systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
− instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza, zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.,
− przyłącze do sieci ciepłowniczej,

2.Koszty kwalifikowalne prac, innych niż związanych z zakupem i montażem urządzeń grzewczych, mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników,zaworów termostatycznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła, termomodernizacji przegród budowlanych.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Studium wykonalności,
- Wniosek o dofinansowanie,