WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Opis działania

DZIAŁANIE 3.1 WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIANYCH

Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)

Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18).

Do wsparcia w ramach konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” przewidziano:

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji (z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru).

W przypadku schematu 2 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Budynek publiczny (użyteczności publicznej) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

 

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu.

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 433 360,00 zł w tym na:

  • Schemat 1: 21 566 310,00 zł,
  • Schemat 2: 2 867 050,00 zł.

 

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym na stronie:

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_212_16_07_2018/Regulamin%203.1.pdf

 

Termin składania wniosków dla schematu 1: od 20 sierpnia 2018 r. do 23 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Schematu 1 – kwiecień 2019 r.

 

Termin składania wniosków dla schematu 2: od 20 sierpnia do 24 września 2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Schematu 2 – luty 2019 r.

Dla kogo?

Dla projektów realizowanych w ramach schematu 1:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- towarzystwa budownictwa społecznego,
- organizacje pozarządowe.

Dla projektów realizowanych w ramach schematu 2:
- samorząd województwa,
- samorządowa osoba prawna samorządu województwa,
- szpital dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa
- spółka prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Ograniczenia i limity

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie wyłącznie na przedsięwzięcia wpisujące się w kategorie interwencji:
- 005 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył);
- 010 Energia odnawialna: słoneczna;
- 011 Energia odnawialna: z biomasy;
- 012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1. wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 2. wynosi 60% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln zł.(Ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej - schemat 2).

Jakie dokumenty są wymagane?

- studium wykonalności
- wniosek o dofinansowanie