WSPARCIE ROZWOJU SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Opis działania

Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi.

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie na projekty realizowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa partnerzy muszą spełniać wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, a wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane na terenie aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Zgodność z wymaganiami konkursu, w zakresie lokalizacji inwestycji objętej projektem względem aglomeracji, weryfikowana będzie w oparciu o granice aglomeracji określone w rozporządzeniu wojewody lub uchwale sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej na dzień złożenia wniosku.

Budowana lub modernizowana oczyszczalnia ścieków po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG.

 

Warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów dostępnym pod adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/3.6_regulamin_konkursu_30.05.2018.pdf

 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać od 2 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

Dla kogo?

- Jednostki Samorządu Terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jst,
- Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na jakie przedsięwzięcia?

- Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
- Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
- Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Studium wykonalności,
- Wniosek o dofinansowanie,