EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO

Opis działania

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (budynków mieszkalnych)

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

W ramach działania istnieje możliwość uzyskania środków na poprawę efektywności wykorzystania energii dla budynków mieszkalnych. Poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Działania będą musiały wynikać z audytów energetycznych lub audytów efektywności energetycznej.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią,
  • Generacja rozproszona – zmiana źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych).

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1872-5_3_efektywnosc_energetyczna_sektora.html

Termin składania wniosków rozpoczął się 4 stycznia 2019r., a zakończy się 4 lutego 2019r. 

Dla kogo?

-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF),
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Ograniczenia i limity

- Projekt musi przyczyniać się do zwiększenie efektywności energetycznej budynku powyżej 25%,
- Wymiany źródła ciepła musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej,
- Działania z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy muszą skutkować redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w odniesieniu do stanu istniejącego,

Jakie koszty są kwalifikowane?

- przygotowanie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej,
- koszty związane z pracami przygotowawczymi, tj. koszty opracowania dokumentacji projektowej, studium wykonalności czy uzyskania zezwoleń,
- koszty inspektora nadzoru, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu, zostały przewidziane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
- koszty zarządzania projektem (max. 5 % kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 150000 zł) na które składają się koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w zarządzanie projektem oraz podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za zarządzanie projektem,
- koszty promocji projektu (max. 1 % kosztów kwalifikowanych projektu ale nie więcej niż 40 000 zł).

Jakie dokumenty są wymagane?

- studium wykonalności,
- wniosek aplikacyjny,
- audyt energetyczny budynku,