rozwój publicznego transportu

ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU W MIASTACH

Opis działania

Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu w miastach

W ramach naboru POIiŚ można uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Projekt, co do zasady, powinien wpisywać się w politykę rozwoju transportu publicznego miasta. Przedmiot projektu konkursowego należy jednak sformułować z perspektywy wybranych pojedynczych linii komunikacji miejskiej, do których obsługi beneficjent chciałby wprowadzić pojazdy o napędzie czysto elektrycznym. Projektem można objąć jedną lub kilka linii komunikacji miejskiej. Linie te powinny już istnieć, jednak możliwe są modyfikacje trasy ich przebiegu w porównaniu ze stanem obecnym. Przez modyfikację trasy przebiegu linii rozumie się zmianę przebiegu, w tym skrócenie lub wydłużenie, podział lub łączenie linii itp.

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia:

– jednego egzemplarza papierowej wersji wypełnionego w formie elektronicznej formularza wniosku o dofinansowanie,

– jednego egzemplarza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

– po 1 egzemplarzu wersji papierowej załączników.

 

Warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów dostępnym pod adresem:

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach

 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Dla kogo?

- jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia),
- zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu,
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
- spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na jakie przedsięwzięcia?

a)zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
b)zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależnie elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Ograniczenia i limity

-Ze środków konkursowych nie będą finansowanie pojazdy hybrydowe.

Jakie koszty są kwalifikowane?

- Zakup nowych autobusów elektrycznych,
- Zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania,
- Zakup nowych baterii (akumulatorów) do kupowanych w ramach projektu autobusów elektrycznych lub trolejbusów,
- Budowa, zakup i instalacja stałych elementów infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii autobusów zakupionych w ramach projektu lub autobusów elektrycznych będących już w posiadaniu beneficjenta (stacje i punkty ładowania wraz z infrastrukturą elektro-energetyczną, w tym stacje transformatorowe i magazyny energii),
- Zakup nowych pojazdów technicznych o napędzie konwencjonalnym (diesel EURO 6), pod warunkiem, że są one wyposażone w mobilne (przewoźne) stacje ładowania autobusów elektrycznych,
- Koszty prac koncepcyjnych i wdrożenia elektryfikacji linii autobusowych,
- Zakup i wdrożenie teleinformatycznego systemu zarządzania ładowaniem, w tym zakup urządzeń pokładowych do autobusów,
- Dodatkowe gwarancje w umowie kupna-sprzedaży z dostawcą pojazdu elektrycznego, również w umowie kupna-sprzedaży baterii na cały okres trwałości projektu.

Dodatkowo:
- Budowa, zakup i instalacja innych stałych elementów infrastruktury technicznej i wyposażenia niezwiązanego bezpośrednio z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej na terenie zajezdni (baz taborowych), pętli autobusowych, linii autobusowych, przystanków, w tym przystanków końcowych - do 10% kosztów kwalifikowanych,
- Zakup i instalacja stałych urządzeń służących do ładowania elektrycznych samochodów prywatnych w stacjach ładowania pojazdów komunikacji miejskiej objętych projektem, wraz z infrastrukturą parkingową przeznaczoną dla samochodów prywatnych - do 10% kosztów kwalifikowanych.

Jakie dokumenty są wymagane?

-Wniosek o dofinansowanie,
- Studium wykonalności,