REDUKCJA EMISJI – WYMIANA KOTŁÓW

Opis działania

Oś priorytetowa III Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

– demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

– instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa,

– niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU. Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

Realizacja projektów dotyczących redukcji emisji możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. Lista dostępna pod adresem:

http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/SZOOP/26.06.2018/ZAŁĄCZNIK_8_Limity_dofinansowania_dla_projektów_w_zakresie_wymiany_źródeł_ciepła_w_Działaniu_3.3.pdf

 

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać od 31 lipca 2018 r. do 27 września 2018 r. do godz. 15:30.

Dla kogo?

1. Beneficjentem projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2. Partnerem w projekcie mogą być:
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Ograniczenia i limity

Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, pod warunkiem:

- braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej,
- zwiększenia efektywności energetycznej,
- zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

Jakie koszty są kwalifikowane?

1. Likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
− wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych kotłów w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.,
− urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
− adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
− urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u.),
− rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
− dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji projektu (w tym np. projekty budowlane i branżowe dot. realizacji robót wymagających pozwolenia na budowę u ostatecznych odbiorców),
− indywidualne wymienniki ciepła (sieciowego) – w przypadku wykonania w ramach projektu kotłowni dla budynku, o ile ich zastosowanie jest uzasadnione w celu uzyskania większej sprawności systemu ogrzewania,

2.Koszty kwalifikowalne prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, zaworów termostatycznych, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła, termomodernizacji przegród budowlanych.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Studium wykonalności,
- Wniosek o dofinansowanie,