PARKINGI „PARKUJ I JEDŹ”

Opis działania

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź”

W ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego istnieje możliwość uzyskania środków na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź”.

Dodatkowo wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu, realizujące bezpośrednio cele projektu oraz pozostające w bezpośrednim powiązaniu funkcjonalnym z projektem. Mogą być realizowane zadania dot. infrastruktury towarzyszącej, w tym np.:

  • poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej);
  • miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;
  • chodniki i przejścia dla pieszych;
  • modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności;
  • inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów;
  • infrastruktura niezbędna do korzystania z komplementarnych form transportu tj. transportu bezemisyjnego np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne.

Projekt musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru. W przypadku kryterium dostępu „Zgodność projektu z założeniami polityki mobilności” konieczne jest uzasadnienie wnioskodawcy opisujące jak projekt wpisuje się w politykę mobilności oraz podanie np. linku lub adresu strony internetowej, gdzie znajduje się właściwy dokument, na podstawie, którego będzie można zweryfikować zapisy.

Wszystkie realizowane w ramach projektu parkingi muszą zawierać miejsca parkingowe dla rowerów. 

W studium wykonalności należy zawrzeć informację, że projekt jest zgodny z dokumentem „Analiza możliwości rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typu-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-pa/

Termin składania wniosków rozpoczął się 26 listopada 2018r., a zakończy się 6 marca 2019r. o godz. 15:00

Dla kogo?

JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na jakie przedsięwzięcia?

Budowa/przebudowa węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź”.

Ograniczenia i limity

Projekt musi wpisywać się w założenia polityki mobilności dla obszaru na którym jest on realizowany, wynikające z Planu (Planów) Gospodarki Niskoemisyjnej/Strategii ZIT/planu (planów) mobilności miejskiej/innych dokumentów;

Jakie koszty są kwalifikowane?

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od 1 stycznia 2014 r. i za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Plan Gospodarki Niskomisyjnej,
- studium wykonalności,
- wniosek aplikacyjny,