GEPARD II – STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Opis działania

GEPARD II – Transport niskoemisjny

Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności to nowy nabór ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

Budżet na realizację celu programu wynosi 10 000 000 zł.

 

Regulamin konkursu dostępnym jest pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości:

a) dla miast małych i średnich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł

b) dla miast dużych (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł,

c) w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys.zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15.10.2018 r. do 07.12.2018 r. 

Dla kogo?

- powiaty, gminy oraz ich związki.

Na jakie przedsięwzięcia?

- Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Ograniczenia i limity

- jeden Wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji;
- dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów;

Jakie koszty są kwalifikowane?

- Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2018 r. do 31.12.2019r.;
- Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT, wówczas podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany;

Jakie dokumenty są wymagane?

- Wniosek o dofinansowanie,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy całego przedsięwzięcia,
- Wyciąg z Biura Ewidencji Ludności określający liczbę mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. lub zestawienie statystyczne GUS dotyczące liczby mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.,
- Fiszka – zarys strategii rozwoju elektromobilności sporządzona według załączonego wzoru.