EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

Opis działania

DZIAŁANIE 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18).

 

Do wsparcia w ramach konkursu ” Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” przewidziano przedsięwzięcia z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych, obejmujących m.in:

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją;
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
c) realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne;
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) – to modernizacja energetyczna budynku, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu. Z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach naboru mogą być realizowane również inne działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym na stronie:

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.3_Efektywnosc%20energetyczna%20w%20sektorze%20publicznym%20i%20mieszkaniowym_nr_214_12_07_2018/Regulamin%203.3%20PT.pdf

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 8 726 200,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. 

Termin składania wniosków:  od 20 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Dla kogo?

- jednostki samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki organizacyjne, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- przedsiębiorstwa komunalne;
- organizację pozarządową;
- kościoły lub związki wyznaniowe;
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych,
- partnerów prywatnych we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jakie dokumenty są wymagane?

- studium wykonalności
- wniosek o dofinansowanie