EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO

Opis działania

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

W ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego istnieje możliwość uzyskania środków na poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja zadań może być przeprowadzana w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również wykorzystaniu OZE.

Działania będą musiały wynikać z audytów energetycznych lub audytów efektywności energetycznej.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół),
  • Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią,
  • Generacja rozproszona – zmiana źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1873-5_2_efektywnosc_energetyczna_sektora.html

Termin składania wniosków rozpoczął się 4 stycznia 2019r., a zakończy się 4 lutego 2019r. 

Dla kogo?

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
– Jednostki naukowe,
– Szkoły wyższe,
– Organizacje pozarządowe,
– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
– Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Ograniczenia i limity

- Projekt musi przyczyniać się do zwiększenie efektywności energetycznej budynku powyżej 25%,
- Wymiany źródła ciepła musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej,
- Działania z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy muszą skutkować redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w odniesieniu do stanu istniejącego,
- Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali mogą dotyczyć jedynie obiektów, których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia będzie wynikało z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia,

Jakie koszty są kwalifikowane?

- przygotowanie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej,
- koszty związane z pracami przygotowawczymi, tj. koszty opracowania dokumentacji projektowej, studium wykonalności czy uzyskania zezwoleń,
- koszty inspektora nadzoru, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu, zostały przewidziane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
- koszty zarządzania projektem (max. 5 % kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 150000 zł) na które składają się koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w zarządzanie projektem oraz podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za zarządzanie projektem,
- koszty promocji projektu (max. 1 % kosztów kwalifikowanych projektu ale nie więcej niż 40 000 zł).

Jakie dokumenty są wymagane?

- studium wykonalności,
- wniosek aplikacyjny,
- audyt energetyczny budynku,