Badania przemysłowe i eksperymentalne dla przedsiębiorców - Szybka ścieżka

Badania przemysłowe i eksperymentalne dla przedsiębiorców – szybka ścieżka

Opis działania

Badania przemysłowe i eksperymentalne dla przedsiębiorców – szybka ścieżka

Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1. 1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i eksperymentalne dla przedsiębiorców – szybka ścieżka to konkurs,w ramach którego  można uzyskać dofinansowanie na projekty Badania przemysłowe i eksperymentalne dla MŚP – Szybka ścieżka. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;

2) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych: – dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych; – dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

 

Warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów dostępnym pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/4_1_1_1_2018/6_kryteria_1.1.1_szybka_sciezka_msp.pdf

Nabór trwa od 16 sierpnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. (do godz. 16.00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 4 rundy trwające:

1) od 16 sierpnia do 30 września;

2) od 1 października do 31 października;

3) od 1 listopada do 30 listopada;

4) od 1 grudnia do 14 grudnia do godziny 16:00.

 

Dla kogo?

Przedsiębiorcy.

Na jakie przedsięwzięcia?

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Jakie koszty są kwalifikowane?

a) Wynagrodzenia,
b) Podwykonawstwo,
c) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: - koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, - koszty budynków i gruntów, - inne koszty operacyjne.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Wniosek o dofinansowanie,
- Studium wykonalności.