Usługi dodatkowe

Audyt dotacji

Prawidłowe pozyskanie dotacji wymaga w pierwszej kolejności właściwej diagnozy potrzeb potencjalnego beneficjenta. Niniejsza usługa pozwoli na dostosowanie licznych programów pomocowych do faktycznych możliwości i potrzeb wnioskodawcy.

Rozliczanie pozyskanych dotacji

Pozyskanie preferencyjnych środków finansowych to dopiero początek procesu prawidłowej realizacji inwestycji finansowanej ze środków zewnętrznych. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej obsługi w zakresie bieżącego rozliczania pozyskanych dotacji oraz reprezentowania Inwestora przed instytucją rozliczającą.

Biznesplan

Biznesplan to podstawowe narzędzie każdego przedsiębiorcy planującego stworzenie nowej lub rozwinięcie obecnej działalności gospodarczej. Jest to ponadto podstawowy załącznik przy każdej procedurze pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Studium wykonalności

Każda inwestycja infrastrukturalna wymaga przed rozpoczęciem jej realizacji przygotowania rzetelnego studium wykonalności. Dokument ten pomaga dostosować plany inwestycyjne do faktycznych potrzeb, ułatwia ich prezentację przed organami właścicielskimi, a także stanowi obligatoryjny załącznik dla wniosków aplikacyjnych.

Decyzja Środowiskowa

Każda inwestycja infrastrukturalna, która znacząco lub potencjalnie oddziałuje na środowisko wymaga przed rozpoczęciem jej realizacji uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie. Poprzedzona musi być ona dokładnymi badaniami emisji oraz szczegółowym opisem procesu inwestycyjnego zawartym w Raporcie Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to pierwszy próg, jaki należy pokonać w drodze po dotacje z zakresu poprawy efektywności energetycznego oraz termomodernizacji. Obejmuje on badanie w jakim stanie technicznym znajdują się analizowane obiekty oraz wskazania i zalecenia specjalistów, jakie działania należy podjąć, aby uzyskać największą poprawę efektywności energetycznej za najniższą cenę.

Audyt oświetlenia

Przeprowadzenie skutecznych inwestycji w infrastrukturę oświetleniową wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji terenowej stanu obecnego, a także przygotowania szczegółowych obliczeń fotometrycznych i ekonomicznych dla planowanych rozwiązań.